Szkolenia KPP
     
  ORGANIZACJA SZKOLEŃ              PROGRAM SZKOLENIA               MATERIAŁY SZKOLENIOWE              EGZAMIN             HISTORIA SZKOLEŃ
     
        
STATYSTYKA SZKOLEŃ KPP
OKRES LICZBA KURSÓW KPP LICZBA WYSZKOLONYCH RATOWNIKÓW
PODSTAWOWE 
POTWIERDZAJĄCE 
RAZEM PODSTAWOWE 
POTWIERDZAJĄCE
RAZEM
od 2009 roku 122  170 292  3 831
 4 543
8 374
2016 rok  18  21 39  575  598  1 173

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

zasady organizacji i uczestnictwa w szkoleniu KPP:

               SZKOLENIE PODSTAWOWE

                        - grupy 25 do 35 osób,

                        - uzgodnienie terminu

                        - wypełnienie kart uczestnika na szkolenie KPP (tu do pobrania)

 

 

                SZKOLENIE POTWIERDZAJĄCE (recertyfikacyjne)

                        - grupy 25 do 30 osób,

                        - uzgodnienie terminu

                        - wypełnienie kart uczestnika na szkolenie KPP(tu do pobrania)

                        - wskazanie numeru zaświadczenia ze szkolenia podstawowego lub potwierdzającego.

 


       PROGRAM SZKOLENIA KPP

Szkolenia KPP realizowane są na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410. Szkolenie obejmuje 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 


       MATERIAŁY SZKOLENIOWE

            trojka.jpg - 81.17 kb          abc25.png - 43.13 kb          pytania.jpg - 15.7 kb

Materiały szkoleniowe z serii ABC STRAŻAKA OCHOTNIKA część 3 "Pierwsza pomoc", części 25 "skrypt" i "Procedury ratownicze” oraz zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych otrzymuje każdy uczestnik szkolenia podstawowego.

Materiały szkoleniowe z serii ABC STRAŻAKA OCHOTNIKA części 25 "skrypt" i "Procedury ratownicze” oraz zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych otrzymuje każdy uczestnik szkolenia potwierdzającego.


 

          EGZAMIN

1. Kurs kończy s egzaminem z zakresu wiedzy i umietności objętych programem kursu.

2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;

2) posiada zaświadczenie, które utraciło ważność oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawa”, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

3. Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.

4. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

5. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

6. Miejsca i terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala kierownik merytoryczny kursu w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej

egzamin powtórny (poprawkowy)

Do egzaminu powtórnego może przystąpić nieodpłatnie każdy uczestnik szkolenia podstawowego jak i potwierdzającego w terminie i miejscu uzgodnionym z organizatorem. Egzamin poprawkowy jest organizowany podczas egzaminów końcowych na innych szkoleniach. Nie organizujemy indywidualnych egzaminów powtórnych.

 

 HISTORIA SZKOLEŃ KPP I OŚRODKA SZKOLENIA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pierwsze szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zostały zorganizowane w naszym województwie już jesienią 1999 roku we współpracy i na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. Od tego czasu edukacja medyczna strażaków ratowników OSP jest prowadzona regularnie i przez cały ten okres do dnia dzisiejszego zyskuje na popularności, a coraz szerszy zakres działań realizowanych przez ochotnicze straże pożarne włączone do KSRG i nie tylko, powoduje stały wzrost zapotrzebowania na szkolenie ratowników w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku decyzją wojewody pomorskiego z dnia 5 lutego 2009r. został wpisany do rejestru placówek uprawnionych do organizacji i prowadzenia kursów kwalifikowanej pomocy pierwszej pomocy.

W latach2007- 2011 nasz oddział zorganizował 94 kursy, które ukończyło w wynikiem pozytywnym 2 800strażaków ochotników, w tym na szkleniach podstawowych 1 215 ratowników, oraz na szkoleniach recertyfikacyjnych 1 585 strażaków ratowników. W kolejnych latach ośrodek realizował szkolenia również dla innych województw: zachodnio- pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego,mazowieckiego, kujawsko- pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego.

Obecnie od 2012 roku w ośrodku szkolenia w Pruszczu Gdańskim przeszkolonych zostało 3 528 ratowników, w tym na kursach podstawowych 1 493 i na szkoleniach uzupełniających 1 457 strażaków. Tylko od początku 2015roku przeprowadzono 17 szkoleń, z tego 6 kursów w ośrodku szkoleniowym, natomiast na terenie województwa przeprowadzono 11 szkoleń, w tym 3 kursy podstawowe. Ośrodek realizuje również szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy dla instytucji i firm zewnętrznych, dla których takie umiejętności są niezbędne w codziennej pracy zawodowej.

Dzisiaj Ośrodek dysponuje bazą dydaktyczną i noclegową dla czterdziestoosobowych grup szkoleniowych. Szkolenia prowadzone są w systemie skoszarowanym oraz na szkoleniach prowadzonych na terenie całego województwa pomorskiego, umożliwiając w ten sposób szkolenie w trybie weekendowym ratownikom, którzy nie mają możliwości uzyskania zwolnień od pracodawców. Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców. Zajęcia prowadzą ratownicy medyczni na co dzień pracujący w zespołach ratownictwa medycznego i innych placówkach ochrony zdrowia. Trzynastoosobowy zespół wykładowców umożliwia jednoczesne prowadzenie kilku szkoleń- w Ośrodku w Pruszczu, oraz w jednostkach OSP lub komendach powiatowych PSP na terenie województwa.

 

S5 Box